Regulamin

§ 1

[Definicje]

Dla potrzeb niniejszego regulaminu i jego wykonania ustala się następujące definicje pojęć:

Serwis- udostępniany drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.natropiegra.pl, system umożliwiający rezerwację terminu przystąpienia do rozgrywki gry miejskiej 'NaTropie'; tym samym witryna internetowa promująca grę miejską "NaTropie";

Użytkownik- każdy kto korzysta z witryny internetowej "www.natropiegra.pl";

Gracz- osoba, która zarezerwowała poprzez kalendarz dostępny w Serwisie termin rozgrywki;

Rezerwacja- elektroniczny wybór terminu rozgrywki "Na Tropie" poprzez kalendarz dostępny w Serwisie oraz potwierdzenie mailowe rezerwacji;

Płatność- opłata za skorzystanie z rozgrywki "Na Tropie";

Warunki - wszystkie warunki rezerwacji, korzystania z Serwisu, uczestnictwa w Rozgrywce oraz postanowienia regulaminu;

Treść witryny - cała zawartość tekstowa, graficzna, muzyczna oraz filmowa umieszczona na witrynie Serwisu;

Rozgrywka - fakt przystąpienia Gracza do gry miejskiej "Na Tropie" jak i sama gra;

Administrator - osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie Serwisu jak i za przeprowadzanie Rozgrywek;

Materiały - wszystkie przedmioty fizyczne z wyszczególnieniem urządzeń elektronicznych jak i dowody; poszlaki w różnej formie będące wskazówkami i elementami gry/Rozgrywki pozostawionymi dla Graczy przez Serwis/Administratora, które są własnością Serwisu/Administratora oraz zostały udostępnione Graczom tylko na czas Rozgrywki w celu Rozgrywki i żadnym innym.

§ 2

[Postanowienia wstępne]

Przed dołączeniem do Serwisu, należy uważnie zapoznać się z warunkami. Jeli nie zgadzasz się z warunkami, nie korzystaj z Serwisu. Administracja zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i wedle własnego uznania zmienić, uzupełnić lub odwołać niniejsze warunki. Jeli po ogłoszeniu jakiejkolwiek zmiany warunków, będziesz nadal korzystać z Serwisu, będzie to oznaczać Twoją zgodę na zmiany. Od momentu wejścia na witrynę 'www.natropiegra.pl', stajesz się Użytkownikiem i zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 3

[Zakres usług]

 1. Serwis świadczy usługi informacyjne oraz rozrywkowe związane z udziałem w grze miejskiej 'NaTropie'.
 2. W przypadku dokonania przez Użytkownika Rezerwacji oraz Płatności, Serwis ma prawo do umówienia terminu Rozgrywki z Graczem, korzystając z podanych danych kontaktowych, oraz do przekazania materiałów potrzebnych do uczestnictwa w grze, zapisanym Graczom w formie elektronicznej z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych oraz w formie fizycznej w dniu Rozgrywki.
 3. Użytkownik, rezerwując termin rozgrywki wybiera rodzaj pożądanego scenariusza.
 4. Opis scenariuszy dostępnych w Rozgrywce 'NaTropie' dostępny jest w formie graficznej w zakładce 'Scenariusze' dostępnej w Serwisie.

§ 4

[Płatności]

 1. Korzystanie z usług Serwisu jako Użytkownik jest CAŁKOWICIE DARMOWE.
 2. Uczestniczenie w grze miejskiej 'NaTropie' w formie Rozgrywki jako czynny Gracz jest płatne zgodnie z cennikiem podanym na głównej stronie Serwisu. Jeli do scenariusza Rozgrywki dołączono możliwość wyboru poziomu trudności - każdy poziom trudności może prezentować inną cenę.
 3. Gracz dokonuje płatności gotówką osobiście przed rozpoczęciem Rozgrywki, z reguły w momencie spotkania w umówionym; startowym miejscy Rozgrywki lub jeli Gracz i Administracja Serwisu ustaliła inaczej w umówionym wspólnie terminie i miejscu.
 4. Jeli dostępna jest płatność w formie Voucheru lub płatności elektronicznej z wykorzystaniem Serwisu PayU, Gracz może skorzystać również z tych możliwości.

§ 5

[Odpowiedzialność]

 1. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości pomiędzy informacją transmitowaną do Użytkownika lub Gracza a rzeczywistością.
 2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek sprzeczne z rzeczywistością informacje publikowane na swojej witrynie www.
 3. Serwis nie bierze na siebie odpowiedzialności za specjalne, uboczne, bezpośrednie, pośrednie, karne, materialne straty lub rekompensaty z tego tytułu, wynikające z powodu korzystania przez Ciebie lub niekorzystania z niniejszego Serwisu, dowolnej jego treści, usług, funkcji, produktów lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet jeli Serwis lub jego pełnomocny przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty poinformowani.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane awariami, przestojami technicznymi, niezależne od Serwisu i jakiekolwiek inne.
 5. Zobowiązujesz się poinformować Serwis o ewentualnych sprzecznych z rzeczywistym stanem rzeczy informacjach transmitowanych do Użytkownika lub Gracza oraz informacjach publikowanych na witrynie www Serwisu w jak najszybszym czasie.

§ 6

[Restrykcje]

Wyrażasz zgodę na to, iż nie będziesz korzystał z Serwisu w jakichkolwiek niezgodnych z prawem celach, włączając, ale nie ograniczając się do zmiany jakichkolwiek treści strony, publikowania, przeglądania, przekazywania, przesyłania, ładowania, przechowywania, odtwarzania i/lub rozpowszechniania, które by:

 1. naruszały którekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub patenty,
 2. stanowiły tajemnicę biznesową lub inną niejawną informację,
 3. były obraźliwe lub szkodliwe wobec dowolnej osoby
 4. naruszały prawo do prywatności dowolnej osoby lub prawa publiczne,
 5. stanowiły zagrożenie wobec osób lub mienia albo w inny sposób szkodziły dowolnej osobie i/lub
 6. naruszały prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz porozumienia międzynarodowe

W szczególności zabrania się:

 1. Wykorzystywania w danych identyfikujących cudzych danych osobowych i cudzego numeru telefonu.
 2. Podawania fałszywych danych.
 3. Przedstawiania w jakikolwiek sposób; pisemny, graficzny, cyfrowy, słowny itp. Serwisu w negatywnym i niekorzystnym świetle.

§ 7

[Rezerwacja i warunki gry]

 1. Rezerwując termin rozgrywki w Serwisie zobowiązujesz się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszystkich Warunków i potwierdzasz ich akceptację.
 2. Zarezerwować termin Rozgrywki 'NaTropie' w Serwisie może każdy, kto ukończył 18 lat i jest pełnoprawnym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Rezerwację w Serwisie należy potwierdzić mailowo.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w grze 'NaTropie' tylko pod opieką osoby pełnoletniej i za zgodą rodziców.
 5. Materiały potrzebne do Rozgrywki Serwis przekazuje Użytkownikom dopiero po dokonaniu płatności zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie.
 6. Czas gry zależy od Graczy z zastrzeżeniem ograniczenia odgórnego regulowanego przez Administratora ustalonego na maksymalny czas 2 godzin 30 minut. Czas rozgrywki może zostać ograniczony przez Serwis w dowolnym momencie i bez ujawniania przyczyny, natomiast w szczególności gdy:
  • za ukończenie gry w ustalonym przez Administratora czasie, będzie należała się nagroda.
  • warunki gry będą zagrażały bezpieczeństwu i życiu Graczy; osób postronnych lub będą stwarzały zagrożenie dla materiałów wykorzystywanych podczas rozgrywki, które Administrator udostępnia Graczom na początku Rozgrywki.
 7. Gracz zobowiązuje się zwrócić Materiały, które Gracz otrzymał do wykorzystania w celu rozwiązania zagadki będącej przedmiotem Rozgrywki z momentem zakończenia Rozgrywki, który wyznaczany jest przez Administratora i ustalany z Graczem przed jej rozpoczęciem.

§ 8

[Warunki członkostwa]

 1. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia statusu Użytkownika oraz Gracza komukolwiek bez podania przyczyny, oraz usunięcia Użytkownika z grona Serwisu jeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oświadczasz, iż Serwis ma prawo usunąć Cię z grona Użytkowników i Graczy.
 3. Członkostwo w serwisie w statusie Użytkownika jest DARMOWE.

§ 9

[Dane osobowe]

 1. Serwis zobowiązuje się do chronienia Twoich danych osobowych i nie przekazywania ich żadnemu innemu podmiotowi prawnemu, fizycznemu.
 2. W przypadku wyrażenia przez Ciebie takiej woli Serwis zobowiązuje się usunąć Twoje dane osobowe.